Säännöt

Rauman Moottorivenekerho ry:n säännöt 11.1.2018


1. §
Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho, nimi on Rauman Moottorivenekerho. Sen kotipaikka on Rauman kaupunki ja tarkoituksena on valvoa niitä etuja, joita maan moottoriveneilijät edustavat, - huolehtia kilpailuista, navigaatiokursseista, moottorinhoitokursseista, venetyyppien kehittämisestä - sekä toimia moottoriveneurheilun levittämiseksi ja moottoriveneiden käytön laa-jentamiseksi maan rajojen sisäpuolella sekä yksityisiä että yleisiä tarkoitusperiä varten.

2. §
Kerhon virallinen kieli on Suomi.

3. §
Kerhon jäseneksi voidaan ottaa jokainen hyvämaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yksilö, jonka kaksi yhdistyksen jäsentä kirjallisesti ilmoittavat ja kuuluu kerhon hallitukselle ratkaista, voidaanko ilmoitettu ottaa kerhon jäseneksi.

Jäseneksi valitseminen tapahtuu äänestyksellä. Jäseneksi valitsemiseen tarvitaan vähintään kolme ääntä.

Henkilölle, joka on valittu kerhon jäseneksi, on ilmoitus lähetettävä viimeistään 7 vrk vaalin jälkeen.

Kerhoon hyväksymisen jälkeen uuden jäsenen tulee suorittaa liittymismaksu, jonka suuruudesta päätetään vuosittain yhdistyksen kokouksessa. Maksu voidaan suorittaa yhdessä tai useammassa erässä yhdistyksen osoittaman laskun eräpäivänä.

4. §
Kerhon jäsenet ovat: kunniajäseniä, kannatusjäseniä, ainaisjäseniä, vuosijäseniä, perhejäseniä ja juniorijäseniä. Kannatus-, perhe- ja juniorijäsenillä ei ole äänioikeutta eikä heitä voida valita kerhon hallituk-seen.

Kunniajäseneksi kerho voi kutsua henkilön, joka tavalla tai toisella on tehokkaasti toiminut veneilyharrastuksen edistämiseksi tai toiminnallaan kerhossa erityisesti tehnyt itsensä tämän kunniaosoituksen ansaitsevaksi. Kunniajäsenen vaali tapahtuu kerhokokouksessa ja siihen tarvitaan vähintään 2/3 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

Kannatusjäseneksi voidaan ottaa henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee ja edistää kerhon veneilytoimintaa.

Ainaisjäsen on jokainen, joka yhdellä kertaa on suorittanut kerholle vuosimaksut, jotka vastaavat vuosijäsenelle määrättyä maksua 20 vuoden aikana, tai jonka kerhon hallitus on sellaiseksi kutsunut.

Perhejäseneksi voidaan ottaa henkilö, jonka ruokakuntaan kuuluu vähintään yksi vuosi- tai ainaisjäsen.

Mikäli perheeseen kuulunut vuosi- tai ainaisjäsen kuolee, on hänen avio- tai avopuolisonsa oikeus hallituksen päätöksellä siirtyä vuosijäseneksi ilman liittymismaksua.

Kannatus-, vuosi-, perhe- ja juniorijäsen suorittavat kerholle vuosimaksut, joidenka suuruudet yhdistyksen kokous  vahvistaa kuluvaksi toimivuodeksi. Vuosimaksu on suoritettava kerholle kerhon osoittaman laskun eräpäivänä.

Vuosijäsenyyttä voi hakea vuosijäsenen puoliso. Näin jäseneksi hyväksytyltä ei peritä liittymämaksua.

Juniorijäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka ei ole täyttänyt 18 vuoden ikää. Juniorijäsenyys lakkaa sen toimintavuoden alkaessa, jolloin juniorijäsen saavuttaa 19 vuoden iän.

Vuosijäseneksi liittyvä juniori on vapautettu liittymismaksusta, mikäli hän on ollut juniorijäsenenä vähintään kolme (3) vuotta.

5. §
Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kommodori, ensimmäinen varakommodori, joka on Meriniemi-, Vehaniemi-, telakka- ja huvitoimikuntien valvoja, toinen varakommodori, joka on koulutus-, katsastus- ja kilpailutoimikuntien valvoja, sekä kuusi jäsentä. Muiden mahdollisten toimikuntien valvoja määrätään samassa kokouksessa, joissa päätetään mahdollisten toimikuntien perustamisesta. Hallitus valitaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa siten, että kommodori valitaan toimikaudeksi kerrallaan, ensimmäinen ja toinen varakommodori kahdeksi toimintakaudeksi, jolloin vuosittain toinen heistä vuorollaan eroaa, ensimmäisenä vuotena arvonnan perusteella, sekä jäsenet kolmeksi toimintakaudeksi siten, että ensimmäisen ja toisen toimintakaudeksi jälkeen kaksi hallituksen jäsenistä eroaa kerrallaan arvonnan perusteella, jonka jälkeen vuosittain kaksi hallituksen jäsentä vuorollaan eroaa. Hallituksen täydennysvaaleissa tulee vastavalittu jäsen eroavan jäsenen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimintakaudekseen. Hallituksen jäsenen uudelleen valitseminen on sallittu. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

6. §
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa  seuraaviksi toimikuntien jäseniksi valitaan hallituksen nimeämien puheenjohtajien lisäksi:
- katsastustoimikunta, johon kuuluu vähintään viisi jäsentä
- kilpailutoimikunta, johon kuuluu vähintään kaksi jäsentä 
- koulutustoimikunta, johon kuuluu vähintään kaksi jäsentä
- Meriniemi-toimikunta, johon kuuluu satamakapteeni ja vähintään kaksi jäsentä
- huvitoimikunta, johon kuuluu vähintään kaksi jäsentä
- telakkatoimikunta, johon kuuluu telakkamestari ja vähintään kaksi jäsentä
- Vehaniemi-toimikunta, johon kuuluu satamakapteeni ja vähintään kaksi jäsentä.
- matkailutoimikunta, johon kuuluu vähintään kaksi jäsentä.

Muiden toimikuntien perustaminen on mahdollista, mikäli ne kerhon toiminnan kannalta ovat tarpeellisia. Perustamisesta päättää yhdistyksen kokous.


7. §
Hallitus valitsee sihteerin, samoin kuin keskuudestaan puheenjohtajan katsastus-, kilpailu-, koulutus-, Meriniemi-, Vehaniemi-, huvi-, matkailu-, telakkatoimikuntaan sekä mahdollisiin muihin toimikuntiin. Hallituksella on oikeus palkata tarvittava henkilökunta. 
Tiedottamisesta vastaa hallitus.
Jotta hallitus olisi päätösvaltainen, vaaditaan että vähintään neljä jäsentä, niiden joukossa kommodori tai jompikumpi varakommodoreista, on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kommodorin, ensimmäisen tai toisen varakommodorin ääni nyt mainitussa järjestyksessä.


8. §
Kerhon nimen kirjoittavat kommodori, I varakommodori , II varakommodori tai sihteeri. Edellä mainituista aina kaksi yhdessä.


9. §
Kerhon toimintavuosi alkaa tammikuun 1. päivänä. Tilit päätetään joulukuun 31. päivänä ja niiden sekä hallituksen vuosikertomuksen on oltava toiminnantarkastajien tarkastettavina viimeistään 21 vrk ennen yhdistyksen varsinaista kokousta. Tarkastuksesta toiminnantarkastajat antavat kirjallisen lausunnon, joka on jätettävä hallitukselle viimeistään 7 vrk ennen varsinaista yhdistyksen kokousta.


10. §
Kerhon on järjestettävä vuosittain viimeistään 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien varsinainen kokous.


11. §
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vuoden aikana tulee käsitellä seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään  toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien tarkastuskertomus edelliseltä vuodelta.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta mahdollisesti antaa aihetta.
8. Päätetään vuosivoiton käyttämisestä.
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
10. Valitaan kerhon edustajat liittokokoukseen.
11. Päätetään jäsen- ja liittymis- yms. maksuista.
12. Päätetään talousarviosta.
13. Valitaan kerholle kommodori, varakommodorit, hallituksen jäsenet, toimikuntien jäsenet, telakkamestari sekä satamakapteenit.
14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


12. §
Ylimääräinen kokous järjestetään, kun hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai kun vähintään 10 äänioikeutettua jäsentä on sellaista kirjallisesti hallitukselta vaatinut. Ylimääräisessä kokouksessa käsi-tellään ainoastaan ne kysymykset, jotka kutsussa on mainittu.


13. §
Kutsu kerhon kokouksiin on hallituksen toimesta tiedotettava jäsenille ilmoituksella vähintään yhdessä suomenkielisessä Raumalla ilmestyvässä lehdessä, viimeistään 8 vrk ennen kokousta. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.
Muut tiedotukset saatetaan jäsenistön tiedoksi kulloinkin yleisesti käytössä olevalla tietoverkkoon perustuvalla järjestelmällä.


14. §
Jäsenen, joka haluaa erota kerhosta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai myöskin suullisesti kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan kuluvan toimintavuoden jäsenmaksun.


15. §
Hallituksella on oikeus määräajaksi tai ainiaaksi erottaa kerhosta jäsen, joka on rikkonut sen sääntöjä tai hyvää tapaa vastaan, mutta erotetulla on oikeus 30 päivän kuluessa siitä luettuna, jolloin hän sai tiedon päätöksestä, kirjallisesti vedota kerhokokoukseen, jolloin hallituksen päätöksen kumoamiseksi vaaditaan 3/4 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä. Äänestyksen on tapahduttava umpilipuin.
Hallituksella on oikeus antaa jäsenille suullinen huomautus, kirjallinen varoitus tai määräaikainen maihinnousukielto yhdistyksen tukikohtiin mikäli jäsen syyllistyy sääntöjen rikkomiseen tai sopimattomaan toimintaan.


16. §
Päätökseen kerhon sääntöjen muuttamisesta vaaditaan, että päätös tehdään kahdessa kerhokokouksessa sekä, että kummassakin näistä päätös tehdään vähintään 3/4:lla annetuista äänistä.


17. §
Päätös kerhon purkamisesta on tehtävä kahdessa kerhokokouksessa, joista toisen on oltava varsinainen kokous, ja on se molemmissa kokouksissa samaten tehtävä vähintään 3/4:lla annetuista äänistä.


18. §
Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä yleisen veneilyharrastuksen edistämiseksi  Suomessa.

 Nämä päivitetään myöhemmin:

Sähkönkäytön veloitusohje

Hankinta- ja hyväksymissäännöt