Tapahtumakalenteri
9.11. Syyskokous
18.11. Pikkujoulut
> Yhdistys / Säännöt / Seuran

 C:fakepathrmv4b.jpg

Rauman Moottorivenekerho ry:n säännöt

 1. §

Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho, nimi on Rauman Moottorivenekerho. Sen kotipaikka on Rauman kaupunki ja tarkoituksena on valvoa niitä etuja, joita maan moottoriveneilijät edustavat, - huolehtia kilpailuista, navigaatiokursseista, moottorinhoitokursseista, venetyyppien kehittämisestä - sekä toimia moottoriveneurheilun levittämiseksi ja moottoriveneiden käytön laajentamiseksi maan rajojen sisäpuolella sekä yksityisiä että yleisiä tarkoitusperiä varten.

2. §

Kerhon virallinen kieli on Suomi.

3. §

Kerhon jäseneksi voidaan ottaa jokainen hyvämaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yksilö, jonka kaksi yhdistyksen jäsentä kirjallisesti ilmoittavat ja kuuluu kerhon hallitukselle ratkaista, voidaanko ilmoitettu ottaa kerhon jäseneksi.

Jäseneksi valitseminen tapahtuu salaisella äänestyksellä käyttämällä valkoisia ja mustia palloja. Jäseneksi valitsemiseen tarvitaan vähintään kolme valkoista palloa. Jos jäsentä valittaessa tätä valkoisten pallojen määrää ei le saavutettu, lykätään vaali seuraavaan kokoukseen. Yksi musta pallo saattaa vaalin raukeamaan.

Henkilölle, joka on valittu kerhon jäseneksi, on ilmoitus lähetettävä viimeistään 7 vrk vaalin jälkeen. Kerhon jäsenistä saa enintään 1/3 olla ulkomaitten kansalaisia.

4. §

Kerhon jäsenet ovat: kunniajäseniä, kannatusjäseniä, vakinaisia jäseniä, vuosijäseniä, perhejäseniä, ja juniorijäseniä. Kannatus-, perhe- ja juniorijäsenillä ei ole äänioikeutta eikä heitä voida valita kerhon hallitukseen.

Kunniajäseneksi kerho voi kutsua henkilön, joka tavalla tai toisella on tehokkaasti toiminut moottoriveneurheilun edistämiseksi tai toiminnallaan kerhossa erityisesti tehnyt itsensä tämän kunniaosoituksen ansaitsevaksi. Kunniajäsenen vaali tapahtuu kerhokokouksessa ja siihen tarvitaan vähintään 2/3 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

Kannatusjäseneksi voidaan ottaa henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee ja edistää kerhon veneilytoimintaa.

Vakinainen jäsen on jokainen, joka yhdellä kertaa on suorittanut kerholle vuosimaksut, jotka vastaavat vuosijäsenelle määrättyä maksua 20 vuoden aikana, tai jonka kerhon hallitus on sellaiseksi kutsunut.

Perhejäseneksi voidaan ottaa henkilö, jonka ruokakuntaan kuuluu vähintään yksi kerhon liittymismaksun maksanut jäsen. Mikäli perheeseen kuulunut liittymismaksun maksanut tai kerhoon junioritietä tullut jäsen kuolee, on hänen avio- tai avopuolisonsa oikeus hallituksen päätöksellä siirtyä vuosijäseneksi ilman liittymismaksua.

Kannatus-, vuosi-, perhe- ja juniorijäsen suorittavat kerholle vuosimaksut, joidenka suuruudet vuosikokous vahvistaa kuluvaksi toimivuodeksi. Vuosimaksu on suoritettava kerholle ennen maaliskuun loppua.

Juniorijäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka ei ole täyttänyt 18 vuoden ikää. Juniorijäsenyys lakkaa sen toimintavuoden alkaessa, jolloin juniorijäsen saavuttaa 19 vuoden iän.

Vuosijäseneksi liittyvä juniori on vapautettu liittymismaksusta, mikäli hän on ollut juniorijäsenenä vähintään neljä (4) vuotta.

5. §

Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kommodori, ensimmäinen varakommodori, joka on Meriniemi-, telakka- ja huvitoimikuntien valvoja, toinen varakommodori, joka on koulutus-, katsastus- ja kilpailutoimikuntien valvoja, sekä kusi jäsentä. Muiden mahdollisten toimikuntien valvoja määrätään samassa kokouksessa, joissa päätetään mahdollisten toimikuntien perustamisesta. Hallitus valitaan kerhon syyskokouksessa siten, että kommodori valitaan toimivuodeksi kerrallaan, ensimmäinen ja toinen varakommodori kahdeksi toimintavuodeksi, jolloin vuosittain toinen heistä vuorollaan eroaa, ensimmäisenä vuotena arvonnan perusteella, sekä jäsenet kolmeksi toimintavuodeksi siten, että ensimmäisen ja toisen toimintavuoden jälkeen kaksi hallituksen jäsenistä eroaa kerrallaan arvonnan perusteella, jonka jälkeen vuosittain kaksi hallituksen jäsentä vuorollaan eroaa. Hallituksen täydennysvaaleissa tulee vastavalittu jäsen eroavan jäsenen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimintakaudekseen. Hallituksen jäsenen uudelleen valitseminen sallittu.

6. §

Syyskokouksessa valitaan seuraaviksi toimikuntien jäseniksi:

- katsastustoimikunta, johon kuuluu vähintään viisi jäsentä
- kilpailutoimikunta, johon samoin kuuluu vähintään viisi jäsentä 
- koulutustoimikunta, johon kuuluu vähintään kaksi jäsentä
- Meriniemi-toimikunta, johon kuuluu ensimmäinen satamakapteeni ja vähintään kaksi jäsentä
- huvitoimikunta, johon kuuluu kerhomestari ja vähintään neljä jäsentä
- telakkatoimikunta, johon kuuluu telakkamestari, toinen satamakapteeni ja vähintään kaksi jäsentä

Muiden toimikuntien perustaminen on mahdollista, mikäli ne kerhon toiminnan kannalta ovat tarpeellisia. perustamisesta päättää syyskokous.

7. §

Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tiedotustoimikunnan kaksi jäsentä, samoin kuin keskuudestaan puheenjohtajan katsastus-, kilpailu-, koulutus-, Meriniemi-, huvi-, telakkatoimikuntaan sekä mahdollisiin muihin toimikuntiin. Hallituksella on oikeus palkata tarvittava henkilökunta.

Jotta hallitus olisi päätösvaltainen, vaaditaan että vähintään neljä jäsentä, niiden joukossa kommodori tai jompikumpi varakommodoreista, on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kommodorin, ensimmäisen tai toisen varakommodorin ääni nyt mainitussa järjestyksessä.

8. §

Kerhon nimen kirjoittavat kommodori tai jompikumpi varakommodoreista, kukin yhdessä sihteerin kanssa.

9. §

Kerhon toimintavuosi alkaa tammikuun 1. päivänä. Tilit päätetään joulukuun 31. päivänä ja niiden sekä hallituksen vuosikertomuksen on oltava tilintarkastajien tarkastettavina viimeistään 21 vrk ennen kevätkokousta. Tarkastuksesta tilintarkastajat antavat kirjallisen lausunnon, joka on jätettävä hallitukselle viimeistään 7 vrk enne kevätkokousta.

10. §

Kerhon varsinaiset kokoukset ovat: kevätkokous ja syyskokous.

11. §

Kevätkokous pidetään vuosittain maaliskuussa ja tällöin käsitellään seuraavat asiat:

1. Käsitellään hallituksen kertomus sekä tilintarkastajien tarkastuskertomus kuluneelta vuodelta.
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta mahdollisesti antaa aihetta.
4. Päätetään vuosivoiton käyttämisestä.
5. Vahvistetaan kilpailuohjelma kuluvaa veneilykautta varten sekä ehdotetaan kansainväliset kilpailupäivät seuraavalle vuodelle.
6. Valitaan kerhon edustajat liiton syyskokoukseen.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. §

Syyskokous pidetään vuosittain marraskuussa ja tällöin käsitellään seuraavat asiat:

1. Käsitellään toimintasuunnitelma
2. Päätetään jäsen- ja liittymis- yms. maksuista.
3. Päätetään talousarviosta.
4. Valitaan kerholle kommodori, varakommodorit, hallituksen jäsenet, toimikuntien jäsenet, telakkamestari, satamakapteenit sekä kerhomestari.
5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
6. Valitaan kerhon edustajat liiton kevätkokoukseen.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13. §

Ylimääräinen kokous järjestetään, kun hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai kun vähintään 10 äänioikeutettua jäsentä on sellaista kirjallisesti hallitukselta anonut. Ylimääräisessä koouksessa käsitellään ainoastaan ne kysymykset, jotka kutsussa on mainittu.

14. §

Kutsu kerhon kokouksiin on hallituksen toimesta tiedotettava jäsenille ilmoituksella vähintään yhdessä suomenkielisessä Raumalla ilmestyvässä jokapäiväisessä lehdessä, viimeistään 8 vrk ennen kokousta. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Muut tiedotukset saatetaan joko ilmoituksella, tiedoksipanolla kerhohuoneistossa tai kiertokirjeellä jäsenien tietoon.

15. §

Jäsenen, joka haluaa erota kerhosta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai myöskin suullisesti kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan kuluvan toimintavuoden jäsenmaksun.

16. §

Hallituksella on oikeus määräajaksi tai ainiaaksi erottaa kerhosta jäsen, joka on rikkonut sen sääntöjä tai hyvää tapaa vastaan, mutta erotetulla on oikeus 30 päivän kuluessa siitä luettuna, jolloin hän sai tiedon päätöksestä, kirjallisesti vedota kerhokokoukseen, jolloin hallituksen päätöksen kumoamiseksi vaaditaan 3/4 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä. Äänestyksen on tapahduttava umpilipuin.

17. §

Päätökseen kerhon sääntöjen muuttamisesta vaaditaan, että päätös tehdään kahdessa kerhokokouksessa sekä, että kummassakin näistä päätös tehdään vähintään 3/4:lla annetuista äänistä.

18. §

Päätös kerhon purkamisesta on tehtävä kahdessa kerhokokouksessa, joista toisen on oltava varsinainen kokous, ja on se molemmissa kokouksissa samaten tehtävä vähintään 3/4:lla annetuista äänistä.

19. §

Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä veneurheilun edistämiseksi maassa.

Powered by Seuramappi